佛心儿网

《金光明最胜王经》

2009-10-19 10:19 作者:菩提海涛 来源:佛心儿家园

《金光明最胜王经》卷简体加拼音PDF 最勝金光明 众经之王

金光明最胜王经卷简体加拼音


相關檔案下載: Golden Light Sutra-ChineseSimplified Phoneticism.pdf


(注意:此文档为pdf格式,请先安装Adobe Reader,下载地址:http://www.skycn.com/soft/3076.html流通处:美国菩提心精舍


 《金光明最胜王经》梵文为Suvarna- prabhasa是众经之王,在开阐如来秘密心髓、忏悔业障、集聚资粮以及弘扬圣教、护国利民等方面具有殊胜的功德,此经自古以来在尼泊尔被视为九部大经之ㄧ,并在此发现了原始梵本,在日本更被列入‘镇护国家三部经’之ㄧ(法华经、仁王经、金光明最胜王经),在蒙藏地区也持诵得非常普遍,过去在蒙族地区有各家轮流供养僧人每天念诵《金光明最胜王经》的习俗。至尊宗喀巴大师在殊胜的《菩提道次第广论》依四力忏悔部分中指导大家修“能破坏现行”力时,也强调“应由胜金光明忏及三十五佛忏二种悔除”。

 这部经文在汉地也深受重视,主要有五种译本:

 一是北凉,三藏法师昙无谶译的《金光明经》(四卷);
 二是陈,真谛译的《金光明帝王经》(七卷);
 三是北周,耶舍崛多译的《金光明更广大辩才陀罗尼经》(五卷);
 四是隋朝沙门释宝贵将三种译本合集的《合部金光明经》(八卷);
 五是唐朝三藏法师义净译的《金光明最胜王经》(十卷)。

 内容最全的当属义净法师的译本。本经的疏在世上也有多种,如隋天台宗智大师讲灌顶记的《金光明经玄义》(一卷)和《金光明经文句》(六卷),隋吉藏撰《金光明经疏》(一卷),唐慧沼撰《金光明最胜王经疏》(二十六卷),到了宋代,又有知礼讲的《金光明经玄义拾遗记》(六卷)和《金光明经文句记》(十二卷)等。另外,在过去朝代中,一些高僧大德和帝王依据《金光明经》编纂了多种忏悔文和忏悔仪轨,较早的忏文有陈文帝的《金光明忏文》等,忏悔仪轨主要有智大师制定的《金光明三味忏法》宋知礼集的《金光明最胜忏仪》,宋遵式撰的《金光明忏法补助仪》等。在检索北京法源寺中国佛学院图书馆目录时,发现在民国初期各地重印不同版本的〈金光明经〉及疏、忏仪和用汉日英文字重译诸品陀罗尼似乎形成了一个高潮,藏书中收集了这类经书多达十余种,其中〈金光明最胜王经〉共有三种流通本,年代最远者为清同治十年常熟刻经处的版本。

 〈金光明最胜王经〉属密宗经文,共有十卷宗三十一品,内容极为丰富、殊胜。受持读诵、书写流通、恭敬听闻、供养是经,能令三宝久住世间、圣教兴盛、国泰民安是本经的殊胜功德之处,兹摘录一二:

 在金光明最胜王经一开始,释迦牟尼佛对此经赞叹云:

 金光明妙法   最胜诸经王   甚深难得闻   诸佛之境界    我当为大众   宣说如是经  
 并四方四佛   威神共加护   东方阿閦尊   南方宝相佛    西方无量寿   北方天鼓音
 我复演妙法   吉祥忏中胜   能灭一切罪   净除诸恶业    及消众苦患   常与无量乐   
 一切智根本   诸功德庄严   众生身不具   寿命将损减    诸恶相现前   天神皆舍离
 亲友怀嗔恨   眷属悉分离   彼此共乖违   珍财皆散失    恶星为变怪   或被邪蛊侵
 若复多忧愁   众苦之所逼   睡眠见恶梦   因此生烦恼    是人当澡浴   应著鲜洁衣
 于此妙经王   甚深佛所赞   专注心无乱   读诵听受持    由此经威力   能离诸灾横
 及余众苦难   无不皆除灭   护世四王众   及大臣眷属    无量诸药叉   一心皆拥卫

 此经能让佛世尊如此赞叹且让四方佛共同护持著,真不愧世尊称此经为‘众经之王’。在此经卷四,

 佛世尊又告大众:‘善男子!汝等应当精勤习此妙经典,是则正法久住于世。’

 若有国土定时说是经。一切人民皆得丰乐无诸疾疫。商估往还多获宝货具足胜福。是名种种功德利益。尔时梵释四天王及诸大众白佛言。世尊。如是经典甚深之义若现在者。当知如来三十七种助菩提法。住世未灭。若是经典灭尽之时。正法亦灭。佛言。如是如是。善男子。是故汝等于此金光明经一句一颂一品一部。皆当一心正读诵正闻持正思惟正修习。为诸众生广宣流布。长夜安乐福利无边。——卷三灭业障品第五

 是金光明微妙经典。若正闻持有大威力。假使有人于百千大劫。行六波罗蜜无有方便。若有善男子善女人。书写如是金光明经。半月半月专心读诵。是功德聚于前功德百分不及一。乃至算术譬喻所不能及。梵王。是故我今令汝修学。忆念受持为他广说。何以故。我于往昔行菩萨道时。犹如勇士入于战阵。不惜身命流通如是微妙经王。受持读诵为他解说。梵王。譬如转轮圣王。若王在时是七宝不灭。若王命终所有七宝自然灭尽。梵王。是金光明微妙经王若现在世无上法宝悉皆不灭。若无是经随处隐没。是故应当于此经王专心听闻受持读诵。为他解说劝令书写。行粗进波罗蜜。不惜身命不惮疲劳功德中胜。我诸弟子应当如是修学。——卷五依空满愿品第十

 若有人持诵供养此经,释梵等一切天众“皆蒙色力胜利、宫殿光明、眷属强盛”“神通倍胜”……因此皆发重誓护持此经及持经国土人民,没有灾难,土地丰收,和平安乐。

北国之春 (2009-10-19 15:36:00)
阿弥陀佛
菩提海涛 (2009-10-20 10:29:00)

阿弥陀佛

关于本站 | 网站留言 | 友情链接 | 网站导航 | 佛心儿网 | 联系我们 | 返回顶部

copyright © 2007 - 2012 佛心儿网 版权所有

辽ICP备11010820号